REGULAMIN

Regulamin strony internetowej
www.f-ski.pl


§ 1 Postanowienia ogólne
Strona Internetowa f-ski.pl jest własnością INTERNET MULTIMEDIA F-SKI.PL Anetta Filiczkowska, ul. Podmiejska 34, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 669-212-34-88, Regon: 320967585

§ 2 Składanie zamówień
1. Ceny towarów znajdujących się na stronie www są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem telefonu lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem e-mail składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienia domen za pośrednictwem serwisu hrd.pl podlegają pod regulamin znajdujący się na stronie http://www.hrd.pl/regulaminy/, Internet Multimedia F-ski.pl Anetta Filiczkowska jest resellerem www.hrd.pl
6. Usługa lub towar jest dostarczony w momencie zawarcia umowy z Klientem.

§ 4 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar lub usługę następuje zgodnie z zawartą umową pomiędzy Internet Multimedia F-ski.pl Anetta Filiczkowska a klientem.

§ 5 Procedura reklamacji
1. Klient może zerwać umowę w każdym momencie po wykazaniu, że firma Internet Multimedia F-ski.pl Anetta Filiczkowska nie wywiązała się z podpisanej umowy, lub rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

§ 6 Zwrot pieniędzy
Zwroty pieniędzy realizowane są przez Internet Multimedia F-ski.pl Anetta Filiczkowska przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce, po wcześniejszym ustaleniu warunków zwrotu pieniędzy, czy rozwiązania umowy.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)